Home arrow About us arrow Articles of association
Articles of association PDF Print E-mail

   Download the latest draft of the Statute in PDF here


(in Greek)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΟΞΦΟΡΔΗΣ (ΣΕΑΠΟ)


Α. ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΙ


ΑΡΘΡΟ 1ο

1. Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Εν Ελλάδι Αποφοίτων Πανεπιστημίου Οξφόρδης» (ΣΕΑΠΟ). Στην αγγλική γλώσσα το σωματείο θα καλείται «Oxford University Alumni Society of Greece» (OUASG).
2. Έδρα του σωματείου ορίζεται η Αθήνα, και προσωρινά το υπ’ αριθμ 6 γραφείο του 7ου ορόφου της επί της οδού Σωκράτους 41 πολυκατοικίας.
3. Το σωματείο φέρει σφραγίδα, η μορφή της οποίας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.


ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοπός του σωματείου είναι η προώθηση των κοινών ενδιαφερόντων και συμφερόντων των μελών, η δημιουργία ευκαιριών για την καλύτερη γνωριμία των μελών μεταξύ τους ή με πρόσωπα καταξιωμένα στον χώρο τους, η ενημέρωση των μελών του για θέματα και εξελίξεις σχετικές με το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, η δημιουργία δεσμών μεταξύ των μελών του και μελών των Πανεπιστημίων της Οξφόρδης (University of Oxford) και άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων ή σωματείων αντιστοίχου σκοπού του εσωτερικού και εξωτερικού, η παροχή βοήθειας παντός είδους (οικονομική ή συμβουλευτική) σε πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.


ΑΡΘΡΟ 3ο

Η επίτευξη των παραπάνω σκοπών αναμένεται να επιδιωχθεί από το σωματείο ιδίως, αν και όχι αποκλειστικά:
α) Με την διοργάνωση εκδηλώσεων κοινωνικού, ψυχαγωγικού, πολιτιστικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα, η διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων, σεμιναρίων κλπ.
β) Με επικοινωνία και συνεργασία με συλλόγους και φορείς με συναφείς σκοπούς.
γ) με την έκδοση περιοδικών,  εφημερίδων, ενημερωτικών φυλλαδίων,εντύπων επιστημονικού περιεχομένου,
δ)  με κάθε άλλη δραστηριότητα η οποία θα συνέβαλλε στην  επίτευξη των ανωτέρω στόχων.

Β. ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ 4ο

1. Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα.

2. Τακτικά μέλη γίνονται αυτομάτως φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά οποιοδήποτε χρόνο στο παρελθόν φοίτησαν (έστω και ως επισκέπτες) ή ανέλαβαν οποιασδήποτε φύσης ακαδημαϊκό ή ερευνητικό έργο  στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (University of Oxford) της Μεγάλης Βρετανίας και έχουν ελληνική ιθαγένεια ή υπηκοότητα ή κατοικία ή διαμονή στην Ελλάδα ή κάποιον άλλο στενό δεσμό με την Ελλάδα.

3. Επίτιμα μέλη του σωματείου εκλέγονται επιστήμονες υψηλού επιπέδου και διεθνούς κύρους που έχουν παράσχει ή δύνανται να παράσχουν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σωματείο και  στην επιστήμη  εν γένει, ή πρόσωπα τα οποία ενισχύουν ειδικά το σωματείο. Τα Επίτιμα Μέλη εκλέγονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγγράφονται σε ειδικές καταστάσεις που τηρεί το Διοικητικό Συμβούλιο.


4. Τα επίτιμα μέλη του σωματείου δεν έχουν οικονομικές υποχρεώσεις προς το σωματείο. Τα μέλη δεν καταβάλουν ετήσια συνδρομή. Εντούτοις, εφόσον τα έσοδα από δωρεές και χορηγίες δεν επαρκούν, και εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, μετά από ετήσια απόφαση της Γ.Σ., μπορεί να επιβληθεί ετήσια συνδρομή, το ύψος της οποίας καθορίζεται από την ανωτέρω Γ.Σ. Η μη καταβολή της συνδρομής δεν συνεπάγεται απώλεια της ιδιότητος του μέλους.
ΑΡΘΡΟ 5ο

1. Η κτήση της ιδιότητος του τακτικού μέλους είναι αυτόματη με την αποφοίτηση ή ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και κατόπιν έγγραφης επιβεβαίωσης περί της επιθυμίας του/ης ενδιαφερομένου/ης να γίνει μέλος (μέσω ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Η κτήση της ιδιότητας του μέλους στην περίπτωση των προσώπων που φοίτησαν στο Πανεπιστήμιο ως απλοί επισκέπτες αποκτάται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου και έγκρισης από το Δ.Σ. Κάθε αίτηση αξιολογείται κατά περίπτωση και το ΔΣ αποφαίνεται αιτιολογημένα.

2. Για την ανακήρυξη νέου επιτίμου μέλους απαιτείται πρόταση είκοσι πέντε (25) τακτικών μελών και σχετική απόφαση του ΔΣ λαμβανομένη με πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4). 

3. Οποιοδήποτε μέλος διατηρεί το δικαίωμα να αποχωρήσει οποτεδήποτε απ' το σωματείο με αντίστοιχη δήλωσή του προς το ΔΣ του σωματείου.

4. Διαγραφή ή προσωρινή αποβολή ή στέρηση δικαιωμάτων μέλους είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μόνον ύστερα από απόφαση της ΓΣ του σωματείου και μόνον για έναν τουλάχιστον από τους παρακάτω λόγους:
α) Διενέργεια, με πρόθεση ή αμέλεια, πράξεων ή παραλείψεων σε βάρος των συμφερόντων, των σκοπών ή της φήμης του σωματείου.
β) Παράβαση σπουδαίου όρου του παρόντος καταστατικού ή νόμιμης απόφασης οργάνου του σωματείου.
γ) Ουσιώδης παρακώλυση της λειτουργίας των οργάνων του σωματείου.
δ) καταδίκης μέλους για ποινικό αδίκημα.

Πριν τη λήψη τέτοιας δυσμενούς απόφασης εναντίον του, το μέλος πρέπει να κληθεί έγκαιρα να εκθέσει τις απόψεις του, γραπτά ή προφορικά, προς τη ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 6ο

1. Τα τακτικά μέλη καταβάλουν ετήσια συνδρομή αποκλειστικά και μόνο εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 4.
Το χρηματικό ποσό της συνδρομής καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των παρόντων και αφού ακουστεί η σχετική γνώμη του ΔΣ. Με τον ίδιο τρόπο καθορίζονται και οι τυχόν χρηματικές επιβαρύνσεις για την παροχή ειδικών υπηρεσιών στα μέλη.

2. Τα τακτικά μέλη είναι τα μόνα που έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα που διοικούν το σωματείο. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα παρακολούθησης και συμμετοχής στις συνεδριάσεις και αρχαιρεσίες της ΓΣ.

3. Τα μέλη δικαιούνται επίσης, εντός ευλόγων ορίων, να λαμβάνουν από το εκάστοτε ΔΣ εξηγήσεις για αποφάσεις, πράξεις και παραλείψεις των μελών του, καθώς και να λαμβάνουν γνώση για τα σχέδια του εκάστοτε ΔΣ και το ρυθμό υλοποίησής τους. Εξάλλου έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προτάσεις, γνώμες και εισηγήσεις τόσο υπόψη του ΔΣ όσο και υπόψη όλων των άλλων μελών.

4. Όλα τα μέλη υποχρεούνται, κατά το δυνατό και πάντοτε εντός των αποφάσεων του ΔΣ, να συνδράμουν στη βέλτιστη εκπλήρωση των σκοπών του σωματείου, καθώς και να πειθαρχούν στις διατάξεις του καταστατικού, να σέβονται τις επιλογές του εκάστοτε ΔΣ, εφόσον δεν είναι αντίθετες με το νόμο και τις αποφάσεις του ΔΣ.


Γ. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ


ΑΡΘΡΟ 7ο

1. Τα όργανα του σωματείου είναι δύο : α) Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ), β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ).


2. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη ΓΣ σύμφωνα με όσα ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.


ΑΡΘΡΟ 8ο – Η Γενική Συνέλευση

1. Η ΓΣ έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των άλλων οργάνων του σωματείου και μπορεί να καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις μέσα στις οποίες πρέπει να κινούνται οι δραστηριότητες του σωματείου. Η ΓΣ επιπλέον είναι η μόνη αρμόδια να:
α) εγκρίνει τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό του ΔΣ για το απερχόμενο έτος
β) εκλέγει πενταμελές ΔΣ μαζί με δύο (2) ακόμη αναπληρωματικά μέλη
γ) εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων αξίας άνω των δέκα πέντε χιλιάδων (€15.000,00) ευρώ
δ) αποφασίζει επί εγγεγραμμένης στην ημερήσια διάταξη προσφυγής τακτικού μέλους κατά απόφασης του ΔΣ
ε) απαλλάσσει από τα καθήκοντά του οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ για σοβαρό λόγο και εφόσον αυτό κληθεί εγκαίρως σε απολογία
στ) εγκρίνει τον τυχόν υποβαλλόμενο από το ΔΣ Εσωτερικό Κανονισμό του σωματείου
ζ) αποφασίζει για τη διάλυση ή την αναστολή των εργασιών του σωματείου.

2. Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή εκλεγόμενη από τη Γενική Συνέλευση. Η Εφορευτική Επιτροπή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της μυστικότητας και του αδιάβλητου της ψηφοφορίας.

3. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τις αρχαιρεσίες γίνεται επανάληψη της ψηφοφορίας αν η ισοψηφία σχετίζεται με τη σύνθεση κάποιου οργάνου ή κλήρωση αν η ισοψηφία αφορά απλώς τον καθορισμό της σειράς επιτυχίας των νέων μελών του οργάνου.

4. Καμιά υποψηφιότητα δεν είναι έγκυρη στις αρχαιρεσίες αν δεν γνωστοποιηθεί στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της ΓΣ.

5. Είναι δυνατόν να καταψηφιστεί υποψήφιος κατά τις αρχαιρεσίες ακόμη και αν οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από ή ισάριθμοι με τις προς πλήρωση θέσεις.

6. Οι θέσεις που τυχόν παραμένουν κενές στα εκλεγόμενα όργανα μετά τις αρχαιρεσίες πληρούνται με διορισμό αντιστοίχου αριθμού τακτικών μελών στις θέσεις αυτές. Ο διορισμός αυτός λαμβάνει χώρα με αιτιολογημένη απόφαση των εκλεγμένων μελών του ΔΣ μετά από σχετική πρόσκλησή τους προς τα ενδιαφερόμενα τακτικά μέλη να υποβάλουν υποψηφιότητες εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.


ΑΡΘΡΟ 9ο

1. Η ΓΣ συγκροτείται από τα τακτικά και επίτιμα μέλη και συνέρχεται υποχρεωτικά σε τακτική σύνοδο μία (1) φορά το χρόνο και συγκεκριμένα μέχρι το τέλος Απριλίου.

2. Έκτακτη σύνοδος της ΓΣ είναι δυνατή οποτεδήποτε κριθεί αυτό αναγκαίο από το ΔΣ ή ζητηθεί με έγγραφη αίτηση υπογεγραμμένη από τουλάχιστον δέκα (10) μέλη. Η εν λόγω έγγραφη αίτηση πρέπει να απευθύνεται προς όλα τα μέλη του ΔΣ, το οποίο υποχρεούται να συγκαλέσει την έκτακτη ΓΣ εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών. Αν το ΔΣ δεν προβεί στην ενέργεια αυτή, η Γ.Σ συγκαλείται από τους αιτούντες.

3. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το ΔΣ και γνωστοποιείται στα μέλη του σωματείου. Σε περίπτωση έκτακτης συνόδου στα μέλη πρέπει να εξηγούνται σαφώς οι λόγοι που την επιβάλλουν. Σε περίπτωση συνόδου στην οποία θα λάβει χώρα εκλογή μέλους ή μελών του ΔΣ, μαζί με την ημερήσια διάταξη πρέπει να αποστέλλεται και πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων. Σε περίπτωση συνόδου στην οποία θα συζητηθεί πρόταση τροποποίησης του καταστατικού, στα τακτικά μέλη πρέπει να γνωστοποιείται και το ακριβές περιεχόμενο της πρότασης αυτής, διαφορετικά η ΓΣ δεν μπορεί να λάβει έγκυρα απόφαση τροποποίησης του καταστατικού.

4. Όλα τα μέλη του σωματείου ειδοποιούνται δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα αν πρόκειται για τακτική συνέλευση ή επτά (7) αν πρόκειται για έκτακτη. Η πρόσκληση πρέπει να περιέχει, εκτός από όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, την ακριβή διεύθυνση και ώρα που θα λάβει χώρα η συνεδρίαση.

Κάθε είδους πρόσκληση, ανακοίνωση ή ειδοποίηση προς τα μέλη μπορεί να λάβει χώρα δια έγγραφης επιστολής ή  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5. Η ΓΣ είναι σε απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστον 20 τακτικά μέλη. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου παρόντα θα θεωρούνται και τα μέλη που έχουν εξουσιοδοτήσει προκειμένου να παραστούν αντί αυτών άλλα μέλη του σωματείου. Στην περίπτωση αυτή η εξουσιοδότηση θα γίνεται με ειδικό έγγραφο (τον τύπο του οποίου θα συντάσσει το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο) στο οποίο θα αναφέρεται ρητά το όνομα και του στοιχεία του εξουσιοδοτούντος και του εξουσιοδοτούμενου, τα στοιχεία της γενικής συνέλευσης στην οποία ο εξουσιοδοτών θα παραστεί μέσω αντιπροσώπου καθώς και η θετική ή αρνητική ψήφος του εξουσιοδοτούντος στα θέματα ημερησίας διάταξης. Το εν λόγω έγγραφα θα φέρει την υπογραφή του εξουσιοδοτούντος και θα αποστέλλεται στον εξουσιοδοτούμενο μέσω ταχυδρομείου, τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σαρωμένο -scanned- κείμενο) εξουσιοδότηση Σε περίπτωση μη απαρτίας η τακτική ή έκτακτη ΓΣ επαναλαμβάνεται χωρίς νέα πρόσκληση εντός επτά (7) ημερών, δηλαδή την αντίστοιχη ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει απαρτία εφόσον παρίστανται τουλάχιστον 12 μέλη. Αν ματαιωθεί και η δεύτερη συνέλευση για λόγους έλλειψης απαρτίας, συγκαλείται τρίτη εντός επτά (7) ημερών η οποία θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρισταμένων μελών.

6. Πριν την έναρξη συνεδρίασής της η ΓΣ εκλέγει από τα παριστάμενα τακτικά μέλη ένα Προεδρείο για τη διεύθυνση της συζήτησης. Όταν πρόκειται να γίνει εκλογή νέου ΔΣ δεν εκλέγονται μέλη του ΔΣ ή υποψήφιοι.

7. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο νόμο ή στο παρόν καταστατικό, οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση που ανάμεσα σε περισσότερες της μίας προτάσεις καμμία δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία, λαμβάνει χώρα νέα ψηφοφορία μεταξύ των επικρατέστερων.

8. Για την τροποποίηση του καταστατικού ή διάλυση του σωματείου απαιτείται η απαρτία και  πλειοψηφία που ορίζει ο νόμος.ΑΡΘΡΟ 10ο

1. Το ΔΣ έχει τη γενική ευθύνη για τη χρηστή διοίκηση των υποθέσεων του σωματείου, τη συνετή διαχείριση της περιουσίας του και την εν γένει προάσπιση και προώθηση των συμφερόντων του εντός των όρων του νόμου, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της ΓΣ. Επίσης, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 8 § 1 και 12 §1, το ΔΣ αποφασίζει για τη σύναψη συμβάσεων και την ενέργεια οποιωνδήποτε οικονομικά επαχθών πράξεων στο όνομα ή για λογαριασμό του σωματείου.

2. Επιπλέον το ΔΣ:
α) συγκαλεί τη ΓΣ κατά τα παραπάνω οριζόμενα και καταρτίζει την ημερησία διάταξη
β) συντάσσει έκθεση πεπραγμένων και οικονομικό απολογισμό για κάθε απερχόμενο έτος
γ) αποφασίζει για το περιεχόμενο και τη μορφή της σφραγίδας του σωματείου
δ) ασκεί έλεγχο στα μέλη του και εκκινεί την πειθαρχική διαδικασία του άρθρου 5 § 4 κατά των μελών του σωματείου
ε) μπορεί, σε περιπτώσεις που χρειάζεται εξειδικευμένη βοήθεια για την επίτευξη συγκεκριμένου σκοπού, να συγκροτεί ειδικές προς τούτο επιτροπές αποτελούμενες κατά πλειοψηφία από μέλη του σωματείου.
στ) μπορεί, εφόσον είναι αναγκαίο και εφικτό, να προσλάβει συμβούλους ή υπαλλήλους ή να ορίσει τακτική αποζημίωση για κάποιο ή κάποια από τα μέλη του, καταρτίζοντας και τις ανάλογες συμβάσεις.
ζ) μπορεί να συντάξει Εσωτερικό Κανονισμό του σωματείου, ο οποίος αποκτά ισχύ με την κύρωσή του από τη ΓΣ.

3. Σε σχέση με όλες τις πράξεις και παραλείψεις του το ΔΣ υποχρεούται να απαντά αιτιολογημένα στις έγγραφες ερωτήσεις και εισηγήσεις των μελών χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

4. Οι διοικούντες το σωματείο ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους όπως αυτές απορρέουν από το νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις των ΓΣ

5. Για τις συζητήσεις και αποφάσεις του ΔΣ τηρούνται πρακτικά τα οποία υπογράφονται από όλα τα παριστάμενα μέλη.


ΑΡΘΡΟ 11ο – το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το ΔΣ συγκροτείται από πέντε (5) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη που εκλέγονται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.

Η εκλογή γίνεται από την ΓΣ εκ των μελών με μυστική ψηφοφορία. Το ΔΣ συνέρχεται εντός επτά (7) ημερών από την εκλογή του, συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο,  Γραμματέα, Ταμία και 2 μέλη.

2. Αν κάποιο μέλος του ΔΣ παραιτηθεί, πεθάνει, βρεθεί σε αντικειμενική επ’ αόριστο χρόνο αδυναμία να εκτελέσει τα καθήκοντά του ή απαλλαγεί των καθηκόντων του κατά τη διάρκεια της θητείας του, αντικαθίσταται για το χρόνο που απομένει, μέχρι τις επόμενες αρχαιρεσίες, από το κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος. Προσωρινό κώλυμα ή απουσία δεν δικαιολογεί την αναπλήρωση τακτικού μέλους του ΔΣ από αναπληρωματικό.

3. Απαλλαγή ενός μέλους από τα καθήκοντά του επέρχεται υποχρεωτικά και χωρίς να είναι ανάγκη να επιληφθεί η ΓΣ σε περίπτωση τριών (3) συνεχών αδικαιολόγητων απουσιών από τις συνεδριάσεις του ΔΣ, μετά από σχετική διαπιστωτική απόφαση του ΔΣ. Αντικαθίσταται από το κατά σειρά επιτυχίας αναπληρωματικό μέλος.

4. Το ΔΣ συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο και σε έκτακτη ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Τα τακτικά μέλη του ΔΣ καλούνται στις συνεδριάσεις μετά από έγγραφη ή προφορική ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόσκληση του Προέδρου, στην οποία αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης.

5. Το ΔΣ ευρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχουν τρία (3) τουλάχιστον από τα μέλη του.

6. Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται μόνο με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.


ΑΡΘΡΟ 12ο – ο Πρόεδρος

1. Ο Πρόεδρος του ΔΣ εκπροσωπεί νόμιμα το σωματείο ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή ένωσης προσώπων και ενώπιον κάθε δημόσιας αρχής στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, μπορεί δε να συνάπτει στο όνομα ή για λογαριασμό του σωματείου συμβάσεις.  Για τη σύναψη συμβάσεων απαιτείται ειδική απόφαση ΔΣ με σύμφωνη γνώμη 3 μελών του ΔΣ.

2. Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του ΔΣ και συνυπογράφει με τα παρόντα μέλη του ΔΣ τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ.

3. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση έκτακτη ΓΣ, εφόσον αυτό του ζητηθεί είτε από τρία (3) μέλη του ΔΣ είτε από δέκα (10) τακτικά μέλη του σωματείου, κατά τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό.

4. Ο Πρόεδρος αναθέτει ειδικότερα καθήκοντα στα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, σύμφωνα με την εκπεφρασμένη βούληση των μελών αυτών ή, σε περίπτωση άλυτων διαφωνιών, κατά τη δική του δίκαιη κρίση και πάντοτε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν καταστατικό, τις εκάστοτε ανάγκες του σωματείου και τα βάρη που εκάστοτε φέρουν τα μέλη αυτά.

5. Όταν ο Πρόεδρος κωλύεται ή απουσιάζει για σεβαστό χρονικό διάστημα τον αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Γραμματέας, εκτός αν το ΔΣ ορίσει διαφορετικά. Αυτό δεν ισχύει στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 11 § 2.

6. Ο Πρόεδρος έχει την εποπτεία των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων του σωματείου.ΑΡΘΡΟ 13ο – Ο Γραμματέας

1. Ο Γραμματέας είναι ο στενότερος συνεργάτης του Προέδρου και φροντίζει για τη σύνταξη των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ. Τα υπογράφει, όπως και όλα τα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο στην επόμενη κάθε φορά συνεδρίαση του ΔΣ και τα κοινοποιεί κατόπιν τουλάχιστον στα μέλη του σωματείου. Η κοινοποίηση αυτή μπορεί να γίνει και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Ο Γραμματέας έχει επίσης την ευθύνη της αλληλογραφίας του σωματείου εκτός αν ο Πρόεδρος την αναλάβει προσωπικά.

3. Όταν ο Γραμματέας κωλύεται ή απουσιάζει για σεβαστό χρονικό διάστημα, τον αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντά του το μέλος του ΔΣ που ορίζεται με σχετική απόφαση του ΔΣ. Αυτό δεν ισχύει στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 11 § 2.

4. Ο γραμματέας κρατά τη σφραγίδα του σωματείου.


ΑΡΘΡΟ 14ο – ο Ταμίας

1. Ο Ταμίας τηρεί τα λογιστικά  βιβλία του σωματείου και εκδίδει, λαμβάνει και διατηρεί τις σχετικές με τις εισπράξεις και πληρωμές αποδείξεις.

2. Την ευθύνη για το άνοιγμα, το κλείσιμο και την κίνηση του τραπεζικού λογαριασμού του σωματείου έχουν ο Ταμίας και ο Πρόεδρος ενεργούντες από κοινού.

3. Ο Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση οποιοδήποτε έσοδο στον τραπεζικό λογαριασμό του σωματείου, αφού αφαιρέσει τα απαιτούμενα για τις τρέχουσες ή προσεχείς οικονομικές υποχρεώσεις του σωματείου χρηματικά ποσά.

4. Όταν ο Ταμίας κωλύεται ή απουσιάζει για σεβαστό χρονικό διάστημα, τον αναπληρώνει σε όλα τα καθήκοντά του ο Γραμματέας ή άλλο μέλος του ΔΣ εκτός του Προέδρου. Η αναπλήρωση αυτή δεν ισχύει στις περιπτώσεις που προβλέπει το άρθρο 11 § 2.

5. Ο Ταμίας υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο συνοπτική κατάσταση ταμείου και απολογισμό της διαχείρισής του μια φορά το χρόνο.
Δ. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 15ο
Πόροι του σωματείου είναι:
α) Τα έσοδα από τα δικαιώματα εγγραφής και τις ετήσιες συνδρομές των μελών, κάθε είσπραξη από δικαιώματα ή δραστηριότητες του σωματείου.
β) Επιχορηγήσεις κρατικές και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου απ' την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρύτερα το εξωτερικό
γ) Κληρονομίες, κληροδοσίες και δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων από την Ελλάδα και το εξωτερικό,εφόσον ο δωρητής δεν επιβάλλει όρους αντιτιθέμενους προς το καταστατικό του σωματείου.
δ) Κάθε άλλο έσοδο ή περιουσιακό στοιχείο που περιέρχεται στο σωματείο σύμφωνα με το νόμο
ε) Χορηγίες φυσικών και νομικών προσώπων


ΑΡΘΡΟ 16ο

Το σωματείο δεν είναι κερδοσκοπικό και η περιουσία του δεν μπορεί να διατεθεί για κερδοσκοπικούς σκοπούς ή για σκοπούς πέρα από αυτούς που προβλέπει το παρόν Καταστατικό.


Ε. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 17ο

1. Το Σωματείο διαλύεται εφ’ όσον τα εναπομείναντα Μέλη είναι λιγότερα των δέκα (10). Διαλύεται δε κατά πάντα χρόνο με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, η οποία συγκαλείται για τον σκοπό αυτό.

  α. Επίσης διαλύεται κατόπιν αποφάσεως του Πρωτοδικείου, μετά από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου ή (50) πενήντα τακτικών μελών ή της εποπτεύουσας αρχής.
  β. Αν λόγω μείωσης του αριθμού των μελών ή άλλων αιτίων αποβαίνει ανέφικτος η ανάδειξη Διοίκησης ή καθίσταται αδύνατος η συνέχιση της λειτουργίας του Σωματείου σύμφωνα με το Καταστατικό.
  γ. Αν εκπληρώθηκε ο σκοπός του Σωματείου ή εξαιτίας μακράς αδράνειας συνάγεται πρόθεση εγκατάλειψης αυτού.
  δ. Αν το Σωματείο επιδιώκει σκοπό διαφορετικό του οριζόμενου στο καταστατικό ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία του Σωματείου απέβησαν παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς την Δημόσια τάξη.

2. Σε περίπτωση διάλυσης του σωματείου η κινητή και ακίνητη περιουσία  του διατίθεται σε ίδρυμα υποτροφιών για το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.ΣΤ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 18ο
Η τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού ή η διάλυση του σωματείου μπορούν ν' αποφασισθούν μόνο από τη ΓΣ.
Για την λήψη τέτοιας απόφασης απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4), παρόντων του ημίσεως τουλάχιστον των τακτικών μελών.


ΑΡΘΡΟ 19ο

1. Προσωπικά δεδομένα των μελών του συλλόγου είναι στη διάθεση του ΔΣ μονάχα εφόσον και για το χρονικό διάστημα που αυτές οι πληροφορίες είναι αναγκαίες για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου. Τέτοια δεδομένα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενάντια στις προβλέψεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και δεν μπορούν να πωληθούν ή να δοθούν σε άλλες οργανώσεις, σωματεία, εταιρείες ή φορείς.

2. Οποιοσδήποτε έχει παραχωρήσει προσωπικά του δεδομένα στα όργανα του σωματείου έχει το δικαίωμα να απαιτήσει και να επιβλέψει την αλλαγή ή διαγραφή των δεδομένων αυτών, καθώς και να λαμβάνει γνώση σε οποιοδήποτε χρόνο σχετικά με το ποια από αυτά τα δεδομένα εξακολουθεί να φυλάσσει το σωματείο και για ποιο λόγο.


ΑΡΘΡΟ 20ο
Οποιοδήποτε μέλος του σωματείου μπορεί να ζητήσει και να λάβει από τον Γραμματέα αντίγραφα  οποιοδήποτε επίσημου εγγράφου ή αρχείου του σωματείου, συμπεριλαμβανομένου και του καταστατικού, από τον Γραμματέα, με εξαίρεση τα τμήματα των εγγράφων ή αρχείων που περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των μελών του σωματείου.


ΑΡΘΡΟ 21ο
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου, το ΔΣ δικαιούται και υποχρεούται να ερμηνεύει το παρόν καταστατικό κατά τη δική του δίκαιη κρίση, αλλά και να θέτει υπόψη της ΓΣ τυχόν μείζονα και εντόνως διαφιλονικούμενα προβλήματα ανακύπτοντα κατά την ερμηνεία ή εφαρμογή του καταστατικού αυτού.
 
© 2022 Oxford University Alumni Society of Greece
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.